zpět nahoru

POSTUP PŘIHLÁŠENÍ

V případě, že vás obor Informační a komunikační technologie v lékařství zaujal a rozhodli jste se přihlásit, musíte splnit několik následujících kroků, kterými vás provedeme. Co musíte tedy udělat?


1.

PODAT PŘIHLÁŠKU

Vyplnit elektronickou přihlášku
2.

ZAPLATIT POPLATEK 550 KČ

Na jaké číslo účtu mám zaplatit?

Administrativní poplatek za přijímací řízení činí v případě elektronické přihlášky 550,- Kč. Poplatek je možné uhradit složenkou typu „A“ nebo převodním příkazem. Bankovní spojení: KB Praha 6, číslo účtu 27–7380010287/0100 (pro uchazeče odjinud než z ČR platí ještě navíc tyto symboly IBAN: CZ2601000000277380010287, Swift Code: KOMBCZPP), jako variabilní symbol uveďte 77777, specifický symbol je číslo Vaší přihlášky.

zavřít
3.

ZASLAT PAPÍROVOU VERZI PŘIHLÁŠKY

Kam poslat a co přiložit

Adresa pro zaslání přihlášky: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, studijní oddělení, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

Co přiložit: Podmínkou zařazení vytištěné přihlášky do přijímacího řízení je zcela vyplněná a podepsaná přihláška s dokladem o zaplacení administrativního poplatku, potvrzením lékaře a potvrzením střední školy o průměru průměrů výročních vysvědčení. Přihláška musí obsahovat potvrzené výsledky na střední škole (razítkem a podpisem ze střední školy) nebo ověřené kopie všech vysvědčení ze střední školy (nestačí čestné prohlášení). Uchazeč, který nesplňuje podmínku pro prominutí přijímacích zkoušek, nemusí dokládat potvrzený průměr průměrů a potvrzené výsledky ze střední školy. Pokud uchazeč nedoloží dvě výše uvedená potvrzení, bude přihláška automaticky zařazena mezi uchazeče s nutností vykonat přijímací zkoušku.

zavřít
4.

PŘIJÍT NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY VE STANOVENÉM TERMÍNU

Uchazeč bude písemně pozván k přijímací zkoušce ve stanoveném termínu v období od 19. 6. 2017 - 23. 6. 2017

Administrativní poplatek za přijímací řízení činí v případě elektronické přihlášky 550,- Kč. Poplatek je možné uhradit složenkou typu „A“ nebo převodním příkazem. Bankovní spojení: KB Praha 6, číslo účtu 27–7380010287/0100 (pro uchazeče odjinud než z ČR platí ještě navíc tyto symboly IBAN: CZ2601000000277380010287, Swift Code: KOMBCZPP), jako variabilní symbol uveďte 77777, specifický symbol je číslo Vaší přihlášky.

Administrativní poplatek se v žádném případě nevrací a to ani v případě neotevření oboru a tudíž nekonání přijímacích zkoušek.

zavřít

Adresa pro zaslání přihlášky: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, studijní oddělení, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

Co přiložit: Podmínkou zařazení vytištěné přihlášky do přijímacího řízení je zcela vyplněná a podepsaná přihláška s dokladem o zaplacení administrativního poplatku, potvrzením lékaře a potvrzením střední školy o průměru průměrů výročních vysvědčení. Přihláška musí obsahovat potvrzené výsledky na střední škole (razítkem a podpisem ze střední školy) nebo ověřené kopie všech vysvědčení ze střední školy (nestačí čestné prohlášení). Uchazeč, který nesplňuje podmínku pro prominutí přijímacích zkoušek, nemusí dokládat potvrzený průměr průměrů a potvrzené výsledky ze střední školy. Pokud uchazeč nedoloží dvě výše uvedená potvrzení, bude přihláška automaticky zařazena mezi uchazeče s nutností vykonat přijímací zkoušku.

zavřít

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Pokud jste splnili všechny formální povinnosti týkající se podání přihlášky ke studiu,
určitě vás bude zajímat,co vás čeká u příjímacích zkoušek, jaké jsou požadavky na vstupní znalosti a
co všechno byste měli udělat pro to, abyste u příjímacích zkoušek uspěli?

Základními podmínkami jsou:
ukončené úplné středoškolské, případně střední odborné vzdělání a
osobní účast na příjímacích zkouškách, kde musí každý uchazeč zároveň předložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení. 

Na příjímací zkoušky budou všichni uchazeči pozváni písemně.

Tematickými okruhy pro přijímací zkoušku jsou matematika (15 otázek) a fyzika (15 otázek).
Přijímací zkouška z tematických okruhů má formu jednoho společného testu s volenou odpovědí:

  • Z nabídnutých 4 odpovědí je správná právě jediná odpověď,
  • za každou správnou odpověď natestovou otázku je 1 bod,
  • za chybnou, žádnou či vícenásobnou odpověď je přiděleno 0 bodů.

Maximální počet bodů je 30 za test jako celek.
N
a vypracování je vyhrazeno 75 minut a uchazeči smí používat pouze dovolené pomůcky.
Přijímací zkoušku úspěšně složí ti uchazeči, kteří dosáhnou počtu min. 13 bodů.

Datum konání přijímacího řízení (přijímací zkoušky) je, v případě přijetí ke studiu,
zároveň i datem řádného zápisu ke studiu do daného studijního programu
(platí i pro uchazeče přijaté bez přijímací zkoušky) a uchazeči budou na tento termín pozváni
prostřednictvím elektronické přihlášky ke studiu.

Fakulta nabízí možnost využít zápisu ke studiu v zastoupení při předložení úředně ověřené plné moci,
která bude určena výhradně k zápisu ke studiu na FBMI ČVUT pro daný studijní program.

Dále fakulta nabízí možnost náhradního termínu zápisu ke studiu a to na základě
písemné žádosti uchazeče
dodané na studijní oddělení FBMI nejpozději v den řádného zápisu.
Náhradní termín zápisu ke studiu
se bude konat v polovině září 2023 a
o přesném termínu bude uchazeč vyrozuměn písemně v odpovědi na jeho žádost,
která bude zaslána na adresu uvedenou v elektronické přihlášce ke studiu.

V případě neúčasti u zápisu (řádného zápisu či náhradního zápisu) se předpokládá,
že přijatý uchazeč nemá zájem nastoupit ke studiu.
Pozdější zápis již není možný.

PROMINUTÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Uchazeči bude prominuta přijímací zkouška pokud:

1) průměr průměrů výročních vysvědčení za celé středoškolské studium je nejvýše 1,30:
průměr za konečné vysvědčení 1. ročníku + průměr za konečné vysvědčení 2. ročníku +
průměr za konečné vysvědčení 3. ročníku + průměr za konečné vysvědčení 4. ročníku
(v případě dosud neukončeného studia průměr za pololetní vysvědčení 4. ročníku)/4.

V případě víceletých škol se berou poslední 4 ročníky.

Pro prominutí přijímací zkoušky musí uchazeč jako další doklad zaslat potvrzení střední školy
o průměru průměrů výročních vysvědčení s razítkem a podpisem ze střední školy
.
Potvrzení se předkládá na tiskopisu Fakulty biomedicínského inženýrství,
který je k dispozici ke stažení z https://www.fbmi.cvut.cz/cs/uchazec/prijimaci-rizeni
u daného studijního programu.

V případě nepotvrzeného formuláře školou musí být jako přílohy tohoto vyplněného formuláře
přiložené ověřené kopie všech vysvědčení ze střední školy nebo školou potvrzený katalogový list
(nestačí čestné prohlášení). Kromě výše uvedeného formuláře je možné toto potvrzení
dodat i v příslušné kolonce vytisknuté přihlášky ke studiu, kterou uchazeč obdrží emailem
společně s potvrzením o zařazení elektronické přihlášky ke studiu do přijímacího řízení.

Potvrzení musí uchazeč předložit nejpozději do 11. 4. 2022 do 13 hodin osobně
či poštou na studijní oddělení Fakulty biomedicínského inženýrství (FBMI)

nebo

2) ve standardizovaném vstupním IQ testu prováděném společností Mensa dosáhl percentil 97
nebo více
. Výsledek IQ testu společnosti Mensa je nutné doložit úředně ověřenou kopií
certifikátu o výsledku testu.

Certifikát musí uchazeč předložit nejpozději do 11. 4. 2022 do 13 hodin osobně
či poštou na studijní oddělení Fakulty biomedicínského inženýrství (FBMI).

Kontaktní adresa:
Studijní oddělení FBMI ČVUT
nám.Sítná 3105
272 01 Kladno
tel: 224 358 473, 224 358 497
https://www.fbmi.cvut.cz/cs/student/studijni-oddeleni

Na doklady předložené později nebude v žádném případě brán zřetel.
Pokud uchazeč nedoloží uvedené potvrzení, bude jeho přihláška automaticky zařazena mezi uchazeče
s nutností vykonat přijímací zkoušku. Uchazeč, který nesplňuje podmínku pro prominutí přijímací zkoušky
nebo nepožaduje přijetí bez přijímací zkoušky, nemusí potvrzený průměr dokládat.

V případě, že počet uchazečů, kterým může být prominuta přijímací zkouška,
bude roven nebo vyšší než je vyhlášená kapacita přijatých uchazečů, pro tento studijní obor je to 40,
bude přijato bez přijímací zkoušky pouze 25 % uchazečů z této vyhlášené kapacity a
to v pořadí od nejlepšího dosaženého průměru průměrů výročních vysvědčení za celé středoškolské studium.

Při rovnosti výše uvedeného průměru pro prominutí přijímací zkoušky na hranici 25 %,
budou přijati všichni tito uchazeči.

U ostatních uchazečů již nebude brán dále v přijímacím řízení zřetel
na průměr průměrů výročních vysvědčení za celé středoškolské studium
a budou muset absolvovat přijímací zkoušku.

PŘÍPRAVNÉ KURZY

Pro tento rok již přípravné kurzy proběhly.
Zajímají-li Vás podrobnosti, sledujte tento odkaz.

MÁTE OTÁZKY?

30 triků pro úspěšné zvládnutí studia na FBMI ČVUT