zpět nahoru

POSTUP PŘIHLÁŠENÍ

V případě, že vás obor Informační a komunikační technologie v lékařství zaujal a rozhodli jste se přihlásit, musíte splnit několik následujících kroků, kterými vás provedeme. Co musíte tedy udělat?


1.

PODAT PŘIHLÁŠKU

Vyplnit elektronickou přihlášku
2.

ZAPLATIT POPLATEK 550 KČ

Na jaké číslo účtu mám zaplatit?

Administrativní poplatek za přijímací řízení činí v případě elektronické přihlášky 550,- Kč. Poplatek je možné uhradit složenkou typu „A“ nebo převodním příkazem. Bankovní spojení: KB Praha 6, číslo účtu 27–7380010287/0100 (pro uchazeče odjinud než z ČR platí ještě navíc tyto symboly IBAN: CZ2601000000277380010287, Swift Code: KOMBCZPP), jako variabilní symbol uveďte 77777, specifický symbol je číslo Vaší přihlášky.

zavřít
3.

ZASLAT PAPÍROVOU VERZI PŘIHLÁŠKY

Kam poslat a co přiložit

Adresa pro zaslání přihlášky: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, studijní oddělení, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

Co přiložit: Podmínkou zařazení vytištěné přihlášky do přijímacího řízení je zcela vyplněná a podepsaná přihláška s dokladem o zaplacení administrativního poplatku, potvrzením lékaře a potvrzením střední školy o průměru průměrů výročních vysvědčení. Přihláška musí obsahovat potvrzené výsledky na střední škole (razítkem a podpisem ze střední školy) nebo ověřené kopie všech vysvědčení ze střední školy (nestačí čestné prohlášení). Uchazeč, který nesplňuje podmínku pro prominutí přijímacích zkoušek, nemusí dokládat potvrzený průměr průměrů a potvrzené výsledky ze střední školy. Pokud uchazeč nedoloží dvě výše uvedená potvrzení, bude přihláška automaticky zařazena mezi uchazeče s nutností vykonat přijímací zkoušku.

zavřít
4.

PŘIJÍT NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY VE STANOVENÉM TERMÍNU

Uchazeč bude písemně pozván k přijímací zkoušce ve stanoveném termínu v období od 19. 6. 2017 - 23. 6. 2017

Administrativní poplatek za přijímací řízení činí v případě elektronické přihlášky 550,- Kč. Poplatek je možné uhradit složenkou typu „A“ nebo převodním příkazem. Bankovní spojení: KB Praha 6, číslo účtu 27–7380010287/0100 (pro uchazeče odjinud než z ČR platí ještě navíc tyto symboly IBAN: CZ2601000000277380010287, Swift Code: KOMBCZPP), jako variabilní symbol uveďte 77777, specifický symbol je číslo Vaší přihlášky.

Administrativní poplatek se v žádném případě nevrací a to ani v případě neotevření oboru a tudíž nekonání přijímacích zkoušek.

zavřít

Adresa pro zaslání přihlášky: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, studijní oddělení, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

Co přiložit: Podmínkou zařazení vytištěné přihlášky do přijímacího řízení je zcela vyplněná a podepsaná přihláška s dokladem o zaplacení administrativního poplatku, potvrzením lékaře a potvrzením střední školy o průměru průměrů výročních vysvědčení. Přihláška musí obsahovat potvrzené výsledky na střední škole (razítkem a podpisem ze střední školy) nebo ověřené kopie všech vysvědčení ze střední školy (nestačí čestné prohlášení). Uchazeč, který nesplňuje podmínku pro prominutí přijímacích zkoušek, nemusí dokládat potvrzený průměr průměrů a potvrzené výsledky ze střední školy. Pokud uchazeč nedoloží dvě výše uvedená potvrzení, bude přihláška automaticky zařazena mezi uchazeče s nutností vykonat přijímací zkoušku.

zavřít

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Pokud jste splnili všechny formální povinnosti týkající se podání přihlášky ke studiu, určitě vás bude zajímat,
co vás čeká u příjímacích zkoušek, jaké jsou požadavky na vstupní znalosti a co všechno byste měli udělat pro to, abyste u příjímacích zkoušek uspěli?

Základními podmínkami jsou - ukončené úplné středoškolské, případně střední odborné vzdělání a osobní účast na příjímacích zkouškách, kde musí každý uchazeč zároveň předložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
Na příjímací zkoušky budou všichni uchazeči pozváni písemně.

Tematickými okruhy pro přijímací zkoušky na všech oborech na fakultě biomedicíny jsou testy z biologiefyziky (na každý předmět připadá 15 otázek). Přijímací zkoušky z tematických okruhů biologie a fyzika mají formu jednoho společného testu s volenou odpovědí. Z nabídnutých 4 odpovědí je správná právě jediná odpověď.
Za každou správnou odpověď na testovou otázku je 1 bod. Za špatnou, žádnou či vícenásobnou odpověď je přiděleno 0 bodů. Maximální počet bodů je tedy 30 za test jako celek. Na vypracování je vyhrazeno 75 minut a uchazeči smí používat pouze dovolené pomůcky. Přijímací zkoušky úspěšně složí ti uchazeči, kteří dosáhnou celkového součtu minimálně 15 bodů.

Datum konání přijímacího řízení (přijímacích zkoušek) je v případě přijetí zároveň i datem zápisu ke studiu do daného oboru a uchazeči budou pozváni písemně na adresu uvedenou v přihlášce ke studiu. Vzhledem k tomu, že v tentýž den bude přijímací řízení daného oboru uzavřeno, fakulta neposkytuje náhradní termín přijímacích zkoušek.
Fakulta však nabízí možnost využít zápisu ke studiu v zastoupení při předložení ověřené plné moci,
která bude určena výhradně k zápisu ke studiu na FBMI ČVUT pro daný obor. V případě neúčasti u zápisu
se předpokládá, že přijatý uchazeč nemá zájem nastoupit ke studiu

PROMINUTÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Uchazečům budou prominuty přijímací zkoušky, jestliže průměr průměrů výročních vysvědčení za celé středoškolské studium je nejvýše 1,50 (průměr za konečné vysvědčení 1. ročníku + průměr za konečné vysvědčení 2. ročníku + průměr za konečné vysvědčení 3. ročníku + průměr za konečné vysvědčení 4. ročníku (v případě dosud neukončeného studia průměr za pololetní vysvědčení 4. ročníku)/4). V případě víceletých škol se berou poslední 4 ročníky. Ostatní uchazeči, kteří úspěšně složí přijímací zkoušky, budou přijímáni v pořadí podle nejvyššího celkového součtu získaných bodů z přijímacích zkoušek a to až do naplnění kapacity přijatých uchazečů daného oboru. Při rovnosti bodů budou přijati všichni tací uchazeči nezávisle na kapacitě.Pro přijetí všichni tito uchazeči musí navíc předložit maturitní vysvědčení, prominutí nebo úspěšné složení přijímacích zkoušek k přijetí samo o sobě nestačí.

V případě, že počet uchazečů, kterým může být prominuta přijímací zkouška, bude roven nebo vyšší než je vyhlášená kapacita přijatých uchazečů, pro tento studijní obor je to 40, bude přijato bez přijímací zkoušky pouze 25 % uchazečů z této vyhlášené kapacity a to v pořadí od nejlepšího dosaženého průměru průměrů výročních vysvědčení za celé středoškolské studium. Při rovnosti výše uvedeného průměru pro prominutí přijímací zkoušky na hranici 25 %, budou přijati všichni tito uchazeči. U  ostatních uchazečů již nebude brán dále v přijímacím řízení zřetel na průměr průměrů výročních vysvědčení za celé středoškolské studium a  budou muset absolvovat přijímací zkoušku.

PŘÍPRAVNÉ KURZY

Pro tento rok již přípravné kurzy proběhly.
Zajímají-li Vás podrobnosti, sledujte tento odkaz.

MÁTE OTÁZKY?

30 triků pro úspěšné zvládnutí studia na FBMI ČVUT