zpět nahoru

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent studijního oboru Informační a komunikační technologie v lékařství bude prakticky zaměřeným odborníkem s technickým a přírodovědným přehledem v oblasti biomedicínské techniky, zdravotnické informatiky a bioinformačních technologiích. Bude mít schopnosti pracovat v odborném týmu a bude mít všechny předpoklady dále se vzdělávat a rozvíjet v souladu s rozvojem poznání v oblasti biomedicínského inženýrství a bioinformatiky. 

Absolvent získá dobré znalosti v mnoha základních i odborných disciplínách, jako je návrh a vývoj mobilních aplikací, informační technologie, neurotechnologie, databázové systémy v lékařství, ale například i oblast aplikace umělé inteligence a biokybernetiky v medicíně a v mnohých dalších. Pro studenty oboru je zároveň po celou dobu studia povinné studium angličtiny, jež má za cíl vychovat odborníky, kteří si projdou kvalitní odbornou jazykovou přípravou, která je prvotním předpokladem pro uplatnitelnost budoucích absolventů na zahraničním trhu práce.

Absolvent bude seznámen se současnými trendy v široké perspektivní oblasti informačních a komunikačních technologií zaměřené na atraktivní oblast medicíny. Znalosti a dovednosti absolventa jsou zaměřeny především na přípravu pro uplatnění v praxi, tj. především na působení ve firmách zabývajících se oblastí vývoje hardware a software pro oblast lékařství. Obecný základ studia však umožňuje i další studium v navazujícím magisterském oboru v rámci Fakulty biomedicíny ČVUT, případně na jiných vysokých školách podobného zaměření.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Studenti, kteří úspěšně ukončí studium bakalářského oboru Informační a komunikační technologie v lékařství, mají možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu v rámci studijního programu Biomedicínská a klinická technika přímo na Fakultě biomedicíny ČVUT. Tento interdisciplinární magisterský studijní program nabízí výběr ze dvou studijních oborů – Přístroje a metody pro biomedicínu a Systémová integrace procesů ve zdravotnictví. Kromě těchto dvou oborů je na rok 2019 plánována akreditace nového navazujícího magisterského programu Ehealth a telemedicína, který bude koncipován jako dual degree magisterský program ve spolupráci s Arctic University of Tromso v Norsku. Studenti navazujícího magisterského programu tak budou moci strávit 6 – 12 měsíců v zahraničí, kde budou pod vedením školitelů pracovat na své diplomové práci. Absolventi se tak budou moci pyšnit magisterskými tituly obou univerzit. Absolventi oboru ICTM mohou samozřejmě pokračovat v magisterském studiu na řadě dalších fakult či univerzit, které nabízejí studijní programy zaměřené na biomedicínské inženýrství, informační technologie, elektroniku, telekomunikace a podobně.

1.

PŘÍSTROJE A METODY
PRO BIOMEDICÍNU

Navazující magisterský obor Přístroje a metody pro biomedicínu (PMB) je zaměřen na prohloubení vědomostí ve stěžejních vědních disciplínách a na získání kreativních dovedností pro samostatnou tvůrčí práci z oblasti inženýrských aplikací v oblasti biologie a medicíny.

PROČ ZVOLIT TENTO OBOR

 • Obor je zaměřen na průlomové technologie
 • Multidisciplinární výuka s důrazem na pochopení principů nejnovějších, ale i klasických metod pro výzkum a vývoj.
 • Projektová výuka - motivace studenta k vlastní iniciativě, samostatnému myšlení a osobnímu rozvoji.
 • Absolvent získává vědomosti a zkušenosti umožňující mu pokračovat v doktorských programech na českých i zahraničních univerzitách, či se uplatnit na výzkumných a vývojářských pracovištích ale i jako samostatný pracovník ve firmách se specializací na servis medicínských přístrojů.
 • Účast na projektech realizovaných ve fakultních laboratořích zabývajících se špičkovým výzkumem.
 • Možnost spolupráce s renomovanými tuzemskými institucemi.
 • Možnost zahraniční stáže na uznávaných univerzitách.
2.

SYSTÉMOVÁ INTEGRACE
PROCESŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ

PROČ ZVOLIT TENTO OBOR

 • Tento studijní obor vychovává inženýry, kteří mají stejně dobré vzdělání v ekonomicko-manažerské, inženýrské i medicínské oblasti.
 • Absolvent je vybaven odbornými znalostmi pro vzájemnou koordinaci a řízení těchto oblastí v nemocnicích i dalších zdravotnických zařízeních.
 • Znalosti procesů ve zdravotnictví umožňují absolventovi tohoto oboru zkvalitňovat a zefektivňovat zdravotnickou péči.
 • Absolventi najdou dobré uplatnění ve všech zdravotnických zařízeních (nemocnice a hygienické stanice), veřejné správě i v komerčním sektoru (zdravotnická technika, farmaceutický průmysl atd.), kde mohou oproti absolventům ryze ekonomických oborů využít své výhody v tom, že znají odbornou problematiku a jsou schopni komunikovat s lékaři i dalším zdravotnickým personálem.
 • Absolvent je také připravený pro řízení a integraci procesů v mimořádných podmínkách hromadného zasažení osob a území radiací, infekčními nebo chemickými látkami, ať je to v rámci terorismu, válečného konfliktu nebo nehod.
3.

EHEALTH A TELEMEDICÍNA

Akreditace navazujícího magisterského programu je plánována na rok 2019.

PRAKTICKÉ ZNALOSTI ABSOLVENTŮ ICTM

V oblasti HW

 • Budete rozumět vnitřní architektuře medicínských asistenčních a biotelemetrických systémů a budete schopni je navrhovat i prakticky aplikovat na úrovni produktu.
 • Budete schopni realizovat návrh řešení podle platných bezpečnostních a hygienických norem, včetně návrhu a prototypového osazení a oživení jednotlivých částí biotelemetrického systému a přípravy prototypu na testy ve státní zkušebně (elektromagnetická kompatibilita, bezpečnost).
 • Dokážete samostatě navrhnout a sestavit senzorovou část biotelemetrického systému od výběru vhodného senzoru fyzikální veličiny, návrhu převodníku fyzikální veličiny, včetně návrhu biozesilovačů a to jak za pomoci operačních zesilovačů a přístrojových zesilovačů, tak i specializovaných integrovaných zákaznických řešení (front-endů pro měření biosignálů) od renomovaných výrobců.
 • Budete umět navrhnout a sestavit embedded zařízení řízené mikroprocesorem, znát kritéria pro výběr vhodné architektury, aplikační platformy a mít přehled o dostupných moderních periferních zařízeních embedded systémů a jejich parametrech.
 • Naučíte se navrhnout a sestavit přenosovou část biotelemetrického systému podle potřebné kapacity.

V oblasti SW

 • Základní dovedností je navrhnout a implementovat celý komunikační řetězec senzor-hub-server-EHR, což zahrnuje:
 • Znát Continua, HL7
 • Napsat aplikaci, která bude číst data ze zařízení pomocí bluetooth (threading, Continua)
 • Napsat jednoduchou aplikaci pro embedded platformu (Arduino)
 • Napsat jednoduchou app pro mobil-tablet a publikovat ji na market
 • Nainstalovat operační systém, web server, sql server
 • Napsat jednoduchou GUI app (Windows) pracující s lokální DB (SQL Compact)
 • Nainstalovat operační systém, web server, SQL server
 • Napsat jednoduchou webovou aplikaci (komunikující s DB)
 • Napsat jednoduchou webovou službu
 • Napsat službu (Windows Service) odesílající data na EHR (HealthVault, HL7)
 • Navrhnout DB včetně constrainů a indexů, znát SQL dotazy včetně JOINů
 • Umět nastavit produkční webové prostředí – publishing webu na web hosting či do cloudu
 • Nakonfigurovat síť (router, tiskárna, sdílení disku)
 • Navrhnout technologie pro zabezpečení (šifrování) celého řetězce senzor-hub-server-EHR

UPLATNĚNÍ V PRAXI

Absolvent prakticky zaměřeného bakalářského studijního oboru Informační a komunikační technologie v lékařství (ICTM) bude mít ucelený multidisciplinární základ v oblasti celého procesu vývoje HW a SW komponent v oblasti medicíny a v biomedicínském inženýrství.

Díky ICTM najdete uplatnění zejména jako vývojoví pracovníci ve firmách zaměřených na využití informačních a komunikačních technologií v oblasti medicíny a souvisejících oborech. Vaší doménou bude především vývoj a konstrukce nejmodernějších lékařských přístrojů a technologií. ICTM vás systematicky připraví na práci v malých a středních firmách, kde je důraz kladen na flexibilitu a všeobecnější přehled o široké škále technologií využívaných v lékařství. Vaše práce vás bude bavit a bude také náležitě finančně ohodnocena.

MÁTE OTÁZKY?

82 STRÁNKOVÝ PRAKTICKÝ E-BOOK: JAK SE ZLEPŠIT V UČENÍ