zpět nahoru

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent studijního oboru Informatika a kybernetika ve zdravotnictví bude prakticky zaměřeným odborníkem s technickým a přírodovědným přehledem v oblasti biomedicínské techniky, zdravotnické informatiky a bioinformačních technologiích. Bude mít schopnosti pracovat v odborném týmu a bude mít všechny předpoklady dále se vzdělávat a rozvíjet v souladu s rozvojem poznání v oblasti biomedicínského inženýrství a bioinformatiky. 

Absolvent studijního programu Informatika a kybernetika ve zdravotnictví se specializací
„INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE“
bude mít ucelený multidisciplinární základ v oblasti celého procesu vývoje HW a SW komponent s využitím nejmodernější součástkové základny analogové a číslicové elektroniky, standardních návrhových technik a  postupů pro vývoj a nasazení SW, vše s vazbou na použití v medicíně a v biomedicínském inženýrství. Absolvent bude moci ať už jako jednotlivec či člen týmu, vyvíjet SW na počítačích serverech i smartphonech a  tabletech, včetně embedded real-time aplikací, vyvíjet firmware na nejrozšířenějších rodinách jednočipových mikroprocesorů a analogové či číslicové systémy určené zejména do přístrojů lékařské elektroniky. V  souladu s tímto profilem absolventa lze pak uvést následující konkrétní praktické znalosti získané studiem uvedené specializace:


Absolvent studijního programu Informatika a kybernetika ve zdravotnictví se specializací
„BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA“
bude moci používat nejmodernější technologie i postupy informatiky pro řešení aktuálních problémů biologie a medicíny, pro integraci znalostí a interpretaci dat z rozličných dostupných zdrojů (od zobrazovacích technik po e-science) a pro řešení technicky orientovaných problémů zejména v oblasti návrhu a vývoje biomedicínských aplikací. Zázemím mu bude solidní teoretický základ, systémový přístup a vytvořená schopnost aktivní spolupráce ve smíšených týmech tvořených jak techniky, tak odborníky z oblasti věd o živé přírodě (lékaři, biologové, biochemici, atd.) i klinické praxe. V souladu s tímto profilem absolventa lze pak uvést následující konkrétní praktické znalosti získané studiem uvedené specializace:

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Studenti, kteří úspěšně ukončí studium bakalářského oboru Informatika a kybernetika ve zdravotnictví, mají možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu v rámci studijních programů:

BIOMEDICÍNSKÁ A KLINICKÁ INFORMATIKA (BMKI)

SYSTÉMOVÁ INTEGRACE PROCESŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ (SIPZ)

Absolventi oboru IKZ mohou samozřejmě pokračovat v magisterském studiu na řadě dalších fakult ČVUT či univerzit, které nabízejí studijní programy zaměřené na biomedicínské inženýrství, informační technologie, elektroniku, telekomunikace a podobně.

1.

PŘÍSTROJE A METODY
PRO BIOMEDICÍNU

Navazující magisterský obor Přístroje a metody pro biomedicínu (PMB) je zaměřen na prohloubení vědomostí ve stěžejních vědních disciplínách a na získání kreativních dovedností pro samostatnou tvůrčí práci z oblasti inženýrských aplikací v oblasti biologie a medicíny.

PROČ ZVOLIT TENTO OBOR

 • Obor je zaměřen na průlomové technologie
 • Multidisciplinární výuka s důrazem na pochopení principů nejnovějších, ale i klasických metod pro výzkum a vývoj.
 • Projektová výuka - motivace studenta k vlastní iniciativě, samostatnému myšlení a osobnímu rozvoji.
 • Absolvent získává vědomosti a zkušenosti umožňující mu pokračovat v doktorských programech na českých i zahraničních univerzitách, či se uplatnit na výzkumných a vývojářských pracovištích ale i jako samostatný pracovník ve firmách se specializací na servis medicínských přístrojů.
 • Účast na projektech realizovaných ve fakultních laboratořích zabývajících se špičkovým výzkumem.
 • Možnost spolupráce s renomovanými tuzemskými institucemi.
 • Možnost zahraniční stáže na uznávaných univerzitách.
2.

SYSTÉMOVÁ INTEGRACE
PROCESŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ

PROČ ZVOLIT TENTO OBOR

 • Tento studijní obor vychovává inženýry, kteří mají stejně dobré vzdělání v ekonomicko-manažerské, inženýrské i medicínské oblasti.
 • Absolvent je vybaven odbornými znalostmi pro vzájemnou koordinaci a řízení těchto oblastí v nemocnicích i dalších zdravotnických zařízeních.
 • Znalosti procesů ve zdravotnictví umožňují absolventovi tohoto oboru zkvalitňovat a zefektivňovat zdravotnickou péči.
 • Absolventi najdou dobré uplatnění ve všech zdravotnických zařízeních (nemocnice a hygienické stanice), veřejné správě i v komerčním sektoru (zdravotnická technika, farmaceutický průmysl atd.), kde mohou oproti absolventům ryze ekonomických oborů využít své výhody v tom, že znají odbornou problematiku a jsou schopni komunikovat s lékaři i dalším zdravotnickým personálem.
 • Absolvent je také připravený pro řízení a integraci procesů v mimořádných podmínkách hromadného zasažení osob a území radiací, infekčními nebo chemickými látkami, ať je to v rámci terorismu, válečného konfliktu nebo nehod.
3.

EHEALTH A TELEMEDICÍNA

Akreditace navazujícího magisterského programu je plánována na rok 2019.

PRAKTICKÉ ZNALOSTI ABSOLVENTŮ ICTM

V oblasti HW

 • Budete rozumět vnitřní architektuře medicínských asistenčních a biotelemetrických systémů a budete schopni je navrhovat i prakticky aplikovat na úrovni produktu.
 • Budete schopni realizovat návrh řešení podle platných bezpečnostních a hygienických norem, včetně návrhu a prototypového osazení a oživení jednotlivých částí biotelemetrického systému a přípravy prototypu na testy ve státní zkušebně (elektromagnetická kompatibilita, bezpečnost).
 • Dokážete samostatě navrhnout a sestavit senzorovou část biotelemetrického systému od výběru vhodného senzoru fyzikální veličiny, návrhu převodníku fyzikální veličiny, včetně návrhu biozesilovačů a to jak za pomoci operačních zesilovačů a přístrojových zesilovačů, tak i specializovaných integrovaných zákaznických řešení (front-endů pro měření biosignálů) od renomovaných výrobců.
 • Budete umět navrhnout a sestavit embedded zařízení řízené mikroprocesorem, znát kritéria pro výběr vhodné architektury, aplikační platformy a mít přehled o dostupných moderních periferních zařízeních embedded systémů a jejich parametrech.
 • Naučíte se navrhnout a sestavit přenosovou část biotelemetrického systému podle potřebné kapacity.

V oblasti SW

 • Základní dovedností je navrhnout a implementovat celý komunikační řetězec senzor-hub-server-EHR, což zahrnuje:
 • Znát Continua, HL7
 • Napsat aplikaci, která bude číst data ze zařízení pomocí bluetooth (threading, Continua)
 • Napsat jednoduchou aplikaci pro embedded platformu (Arduino)
 • Napsat jednoduchou app pro mobil-tablet a publikovat ji na market
 • Nainstalovat operační systém, web server, SQL server
 • Napsat jednoduchou GUI app (Windows) pracující s lokální DB (SQL Compact)
 • Nainstalovat operační systém, web server, SQL server
 • Napsat jednoduchou webovou aplikaci (komunikující s DB)
 • Napsat jednoduchou webovou službu
 • Napsat službu (Windows Service) odesílající data na EHR (HealthVault, HL7)
 • Navrhnout DB včetně constrainů a indexů, znát SQL dotazy včetně JOINů
 • Umět nastavit produkční webové prostředí – publishing webu na web hosting či do cloudu
 • Nakonfigurovat síť (router, tiskárna, sdílení disku)
 • Navrhnout technologie pro zabezpečení (šifrování) celého řetězce senzor-hub-server-EHR

UPLATNĚNÍ V PRAXI

Absolvent prakticky zaměřeného bakalářského studijního oboru Informační a komunikační technologie v lékařství (ICTM) bude mít ucelený multidisciplinární základ v oblasti celého procesu vývoje HW a SW komponent v oblasti medicíny a v biomedicínském inženýrství.

Díky ICTM najdete uplatnění zejména jako vývojoví pracovníci ve firmách zaměřených na využití informačních a komunikačních technologií v oblasti medicíny a souvisejících oborech. Vaší doménou bude především vývoj a konstrukce nejmodernějších lékařských přístrojů a technologií. ICTM vás systematicky připraví na práci v malých a středních firmách, kde je důraz kladen na flexibilitu a všeobecnější přehled o široké škále technologií využívaných v lékařství. Vaše práce vás bude bavit a bude také náležitě finančně ohodnocena.

MÁTE OTÁZKY?

82 STRÁNKOVÝ PRAKTICKÝ E-BOOK: JAK SE ZLEPŠIT V UČENÍ