zpět nahoru

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent studijního oboru Informatika a kybernetika ve zdravotnictví bude prakticky zaměřeným odborníkem s technickým a přírodovědným přehledem v oblasti biomedicínské techniky, zdravotnické informatiky a bioinformačních technologiích. Bude mít schopnosti pracovat v odborném týmu a bude mít všechny předpoklady dále se vzdělávat a rozvíjet v souladu s rozvojem poznání v oblasti biomedicínského inženýrství a bioinformatiky. 

Absolvent studijního programu Informatika a kybernetika ve zdravotnictví se specializací
„INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE“
bude mít ucelený multidisciplinární základ v oblasti celého procesu vývoje HW a SW komponent s využitím nejmodernější součástkové základny analogové a číslicové elektroniky, standardních návrhových technik a  postupů pro vývoj a nasazení SW, vše s vazbou na použití v medicíně a v biomedicínském inženýrství. Absolvent bude moci ať už jako jednotlivec či člen týmu, vyvíjet SW na počítačích serverech i smartphonech a  tabletech, včetně embedded real-time aplikací, vyvíjet firmware na nejrozšířenějších rodinách jednočipových mikroprocesorů a analogové či číslicové systémy určené zejména do přístrojů lékařské elektroniky. V  souladu s tímto profilem absolventa lze pak uvést následující konkrétní praktické znalosti získané studiem uvedené specializace:


Absolvent studijního programu Informatika a kybernetika ve zdravotnictví se specializací
„BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA“
bude moci používat nejmodernější technologie i postupy informatiky pro řešení aktuálních problémů biologie a medicíny, pro integraci znalostí a interpretaci dat z rozličných dostupných zdrojů (od zobrazovacích technik po e-science) a pro řešení technicky orientovaných problémů zejména v oblasti návrhu a vývoje biomedicínských aplikací. Zázemím mu bude solidní teoretický základ, systémový přístup a vytvořená schopnost aktivní spolupráce ve smíšených týmech tvořených jak techniky, tak odborníky z oblasti věd o živé přírodě (lékaři, biologové, biochemici, atd.) i klinické praxe. V souladu s tímto profilem absolventa lze pak uvést následující konkrétní praktické znalosti získané studiem uvedené specializace:

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Studenti, kteří úspěšně ukončí studium bakalářského oboru Informatika a kybernetika ve zdravotnictví,
mají možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu přímo na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT.
Na výběr mají ze dvou studijních programů:


BIOMEDICÍNSKÁ A KLINICKÁ INFORMATIKA (BMKI)

se specializací Softwarová technologie (studijní plán)

 • pokročilé znalosti softwarového základu,
 • zpracování biomedicínského obrazu (MRI, CT, RTG),
 • bioinformatika (algoritmy a technologie pro zpracování proteinových řetězců - DNA, RNA) a modelování.

se specializací Asistivní technologie (studijní plán)

 • vývoj telemedicínských aplikací a prostředí tzv. chytrých domácností,
 • robotika a senzorové systémy,
 • vývoj pomůcek a zařízení v oblasti asistivních technologií.

se specializací Nanotechnologie (studijní plán)

 • fyzikální a materiální základy nanotechnologií,
 • nanořízení pro interakci na buněčné či orgánové úrovni,
 • nanoinformatika.

Předměty zařazené do studijního programu BMKI jsou povinné, nicméně studium dává široký prostor pro
samostatnou a individuální práci v rámci řešení ročníkového projektu a diplomové práce,
čemuž je vyčleněna téměř třetina časové dotace studia.


SYSTÉMOVÁ INTEGRACE PROCESŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ (SIPZ)

Tento profesně zaměřený navazující magisterský program připravuje především prakticky zaměřené absolventy,
kteří jsou schopni kombinovat oborové znalosti z oblasti zdravotnictví se znalostmi technickými a ekonomickými.

Studijní plán pro prezenční formu studia zde a pro kombinovanou formu studia zde.


Absolventi oboru IKZ mohou samozřejmě pokračovat v magisterském studiu na řadě dalších fakult ČVUT či univerzit, které nabízejí studijní programy zaměřené na biomedicínské inženýrství, informační technologie, elektroniku, telekomunikace a podobně.

1.

PŘÍSTROJE A METODY
PRO BIOMEDICÍNU

Navazující magisterský obor Přístroje a metody pro biomedicínu (PMB) je zaměřen na prohloubení vědomostí ve stěžejních vědních disciplínách a na získání kreativních dovedností pro samostatnou tvůrčí práci z oblasti inženýrských aplikací v oblasti biologie a medicíny.

PROČ ZVOLIT TENTO OBOR

 • Obor je zaměřen na průlomové technologie
 • Multidisciplinární výuka s důrazem na pochopení principů nejnovějších, ale i klasických metod pro výzkum a vývoj.
 • Projektová výuka - motivace studenta k vlastní iniciativě, samostatnému myšlení a osobnímu rozvoji.
 • Absolvent získává vědomosti a zkušenosti umožňující mu pokračovat v doktorských programech na českých i zahraničních univerzitách, či se uplatnit na výzkumných a vývojářských pracovištích ale i jako samostatný pracovník ve firmách se specializací na servis medicínských přístrojů.
 • Účast na projektech realizovaných ve fakultních laboratořích zabývajících se špičkovým výzkumem.
 • Možnost spolupráce s renomovanými tuzemskými institucemi.
 • Možnost zahraniční stáže na uznávaných univerzitách.
2.

SYSTÉMOVÁ INTEGRACE
PROCESŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ

PROČ ZVOLIT TENTO OBOR

 • Tento studijní obor vychovává inženýry, kteří mají stejně dobré vzdělání v ekonomicko-manažerské, inženýrské i medicínské oblasti.
 • Absolvent je vybaven odbornými znalostmi pro vzájemnou koordinaci a řízení těchto oblastí v nemocnicích i dalších zdravotnických zařízeních.
 • Znalosti procesů ve zdravotnictví umožňují absolventovi tohoto oboru zkvalitňovat a zefektivňovat zdravotnickou péči.
 • Absolventi najdou dobré uplatnění ve všech zdravotnických zařízeních (nemocnice a hygienické stanice), veřejné správě i v komerčním sektoru (zdravotnická technika, farmaceutický průmysl atd.), kde mohou oproti absolventům ryze ekonomických oborů využít své výhody v tom, že znají odbornou problematiku a jsou schopni komunikovat s lékaři i dalším zdravotnickým personálem.
 • Absolvent je také připravený pro řízení a integraci procesů v mimořádných podmínkách hromadného zasažení osob a území radiací, infekčními nebo chemickými látkami, ať je to v rámci terorismu, válečného konfliktu nebo nehod.

PRAKTICKÉ ZNALOSTI ABSOLVENTŮ ICTM

V oblasti HW

 • Budete rozumět vnitřní architektuře medicínských asistenčních a biotelemetrických systémů a budete schopni je navrhovat i prakticky aplikovat na úrovni produktu.
 • Budete schopni realizovat návrh řešení podle platných bezpečnostních a hygienických norem, včetně návrhu a prototypového osazení a oživení jednotlivých částí biotelemetrického systému a přípravy prototypu na testy ve státní zkušebně (elektromagnetická kompatibilita, bezpečnost).
 • Dokážete samostatě navrhnout a sestavit senzorovou část biotelemetrického systému od výběru vhodného senzoru fyzikální veličiny, návrhu převodníku fyzikální veličiny, včetně návrhu biozesilovačů a to jak za pomoci operačních zesilovačů a přístrojových zesilovačů, tak i specializovaných integrovaných zákaznických řešení (front-endů pro měření biosignálů) od renomovaných výrobců.
 • Budete umět navrhnout a sestavit embedded zařízení řízené mikroprocesorem, znát kritéria pro výběr vhodné architektury, aplikační platformy a mít přehled o dostupných moderních periferních zařízeních embedded systémů a jejich parametrech.
 • Naučíte se navrhnout a sestavit přenosovou část biotelemetrického systému podle potřebné kapacity.

V oblasti SW

 • Základní dovedností je navrhnout a implementovat celý komunikační řetězec senzor-hub-server-EHR, což zahrnuje:
 • Znát Continua, HL7
 • Napsat aplikaci, která bude číst data ze zařízení pomocí bluetooth (threading, Continua)
 • Napsat jednoduchou aplikaci pro embedded platformu (Arduino)
 • Napsat jednoduchou app pro mobil-tablet a publikovat ji na market
 • Nainstalovat operační systém, web server, SQL server
 • Napsat jednoduchou GUI app (Windows) pracující s lokální DB (SQL Compact)
 • Nainstalovat operační systém, web server, SQL server
 • Napsat jednoduchou webovou aplikaci (komunikující s DB)
 • Napsat jednoduchou webovou službu
 • Napsat službu (Windows Service) odesílající data na EHR (HealthVault, HL7)
 • Navrhnout DB včetně constrainů a indexů, znát SQL dotazy včetně JOINů
 • Umět nastavit produkční webové prostředí – publishing webu na web hosting či do cloudu
 • Nakonfigurovat síť (router, tiskárna, sdílení disku)
 • Navrhnout technologie pro zabezpečení (šifrování) celého řetězce senzor-hub-server-EHR

UPLATNĚNÍ V PRAXI

Absolvent prakticky zaměřeného bakalářského studijního oboru Informatika a kybernetika ve zdravotnictví (IKZ)
bude mít ucelený multidisciplinární základ v oblasti celého procesu vývoje HW a SW komponent v oblasti medicíny a
v biomedicínském inženýrství.

Díky IKZ najdete uplatnění zejména jako vývojoví pracovníci ve firmách zaměřených na využití informačních a komunikačních technologií v oblasti medicíny a souvisejících oborech. Vaší doménou bude především vývoj a konstrukce nejmodernějších lékařských přístrojů a technologií. IKZ vás systematicky připraví na práci v malých a středních firmách, kde je důraz kladen na flexibilitu a všeobecnější přehled o široké škále technologií využívaných v lékařství.

Vaše práce vás bude bavit a bude také náležitě finančně ohodnocena.

MÁTE OTÁZKY?

82 STRÁNKOVÝ PRAKTICKÝ E-BOOK: JAK SE ZLEPŠIT V UČENÍ